รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปี 2546 -2557
 

ลำดับที่ ชื่อรายงาน   ปีที่พิมพ์
1. รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา 2546
2. รายงานสภาวะการศึกษาไทยต่อประชาชน ปี 2545 : ปมปฏิรูป 2546
3. รายงานการประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ 2546
4. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 3 ปี ของการประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 2546
5. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา หมวด 3 ระบบการศึกษา 2546
6. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 2546
7. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 2546
8. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 2546
9. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2546
10. รายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2547
11. รายงานการติดตามและประเมินผลด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ภาพรวม ปีงบประมาณ 2546 2547
12. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวม ปีงบประมาณ 2546 2547
13. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 3 ปี ของการใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 2547
14. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 2547
15. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 2547
16. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา ภาพรวม ปีงบประมาณ 2546 2547
17. รายงานศักยภาพของคนไทยกับขีดความสามารถในการแข่งขัน ปี 2547 2548
18. รายงานผลการประเมิน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 2548
19. รายงานการประเมิน การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุกรณีศึกษา 2548
20. รายงานการประเมิน การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 2548
21. รายงานการติดตามและประเมินสถานภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 2548
22. รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิด เรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา : การปฏิรูปการเรียนรู้ 2549
23. รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิด เรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา : การบริหารและการจัดการศึกษา 2549
24. รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 6 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 2549
25. รายงานการสัมมนา เรื่อง เด็กและเยาวชนกับการปฏิรูปการศึกษา 2549
26. รายงานการสัมมนา เรื่อง 6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา 2549
27. รายงานการวิจัยเอกสาร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี 2549
28. รายงานการวิจัยประเมินผล การมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของเอกชน ฉบับสรุป 2549
29. รายงานการวิจัยประเมินผล การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา ฉบับสรุป 2549
30. รายงานการวิจัย การพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 2549
31. รายงานการติดตามและประเมินสถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 2549
32. รายงานการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548 2549
33. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี 2549
34. รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548 2549
35. รายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย 2550
36. รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย 2550
37. รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550
38. รายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550
39. รายงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับสรุป 2550
40. วิธีวิทยาการประเมินความสำเร็จของการศึกษา เพิ่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2551
41. วิธีการวิจัยประเมินความสำเร็จของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ความเข้มแข็งของชุมชน / ท้องถิ่นและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 2551
42. รายงานสรุปการวิจัยประเมินผล การปฏิรูปการศึกษาด้านบริหารจัดการ : การกระจายอำนาจและความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา 2551
43. รายงานผลการวิเคราะห์โอกาสการได้รับการศึกษาจริงของคนไทยในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
44. รายงานการสังเคราะห์สภาวการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย 2551
45. รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 2551
46. รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม 2551
47. รายงานการวิจัยประเมินผล การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 2551
48. รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการค่ายอบรมคุณธรรมภาคฤดูร้อน : กรณีศึกษาค่ายอบรมปฐมนิเทศคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปีการศึกษา 2550 2551
49. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
50. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย ปี 2549-2550 2551
51. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา 2551
52. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 2551
53. รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการจัดการแหล่งเรียนรู้ ปี 2549-2550 2551
54. นานาทัศนะในการวิจัยและประเมินผลคุณภาพของคนไทย 2551
55. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
56. การสังเคราะห์งานวิจัย แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
57. การประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ปี 2550 ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 2551
58. การบริหารจัดการการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2551
59. รายงานประเมินผลการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับสรุป 2552
60. รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ 2552
61. รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta – analysis) 2552
62. รายงานการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด : กรณีศึกษาระบบเครือข่ายของจังหวัดเชียงราย 2552
63. รายงานการประเมินสถานภาพการมีส่วนร่วมของสถาบันพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 2552
64. รายงานการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2552
65. รายงานการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมคุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา 2552
66. รายงานการติดตามการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน 2552
67. รายงานวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา ของประเทศ (ฉบับสรุป) 2553
68. รายงานการวิเคราะห์โอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชากรวัยเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550-2551 (รายจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา) 2553
69. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดนครปฐม 2553
70. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลการจัด การศึกษาจังหวัดขอนแก่น 2553
71. รายงานการวิจัย การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนา การศึกษาของโรงเรียนภายหลังการประเมินภายนอก รอบแรก 2553
72. รายงานการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงราย 2553
73. รายงานการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผล การจัดการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2553
74. รายงานการติดตามการดำเนินงาน การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปีงบประมาณ 2551 2553
75. รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551 2553
76. รายงาน การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2553
77. รายงานผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในช่วง พ.ศ. 2552-2554 2554
78. รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา 2554
79. รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาของเทศบาล 2554
80. รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล 2554
81. รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2554
82. รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2554
83. รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2554
84. ระบบฐานข้อมูลคำนิยามตัวชี้วัดและคลังข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ 2554
85. พจนานุกรมตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (KPI Dictionary for Thai Education Evaluation) 2554
86. รายงานวิจัยและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา   2555
87. รายงานการติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษา ปี 2555 2555
88. รายงานการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2555
89. รายงานการวิจัยประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา 2555
90. รายงานวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 2556
91. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี 2555 2556
92. รายงานบทวิเคราะห์ผลการกู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีต่อโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 2557
93. รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี 2556 2557
93. รายงานการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2559

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด