ปีที่พิมพ์ : 2554
ISBN : 978-616-7324-88-3

เอกสารการวิจัยประเมินผลฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ความเสมอภาคในการจัดการศึกษา และสภาพการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาของเทศบาลที่รับการถ่ายโอนสถานศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของเทศบาล และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดการศึกษาของเทศบาล ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของเทศบาล ตลอดจนนำผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายยิ่งขึ้นต่อไป


คำนำ
คำนำผู้วิจัย
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1  บทนำ
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
บทที่ 5  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงาน
คณะผู้จัดทำ

 

 

Download