ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN :

เอกสารฉบับนี้เป็นติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก กรณีศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานภายหลังจากที่รับทราบผลการประเมิน และพัฒนาการของสถานศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

คำนำ  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

สารบัญ 

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • วิธีดำเนินการ
 • พื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
 • ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ขอบเขตและข้อจำกัด
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 สภาพการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2
 • โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
 • โรงเรียนเทพพิทักษ์

บทที่ 3 สภาพการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต
 • โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
 • โรงเรียนพรหมพิกุลทอง

บทที่ 4  บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 • บทสรุป
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

Download