ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

เป็นการรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏฺรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปีของการประกาศใช้ พระราชการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

บทที่ 3 ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นหลักที่ 1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นหลักที่ 2 การประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นหลักที่ 3 การประเมินคุณภาพภายนอก
ตารางวิเคราะห์ความก้าวหน้าการดำเนินงานหมวด 6

บทที่ 4 สรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สรุป
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก

รายชื่อคณะทำงาน

Download