ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN : 978-616-7324-21-0

เอกสารฉบับนี้นำเสนองานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการศึกษา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ได้เสนอให้การศึกษาทุกระดับจะต้องมีระบบประกันคุณภาพภายในและต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อประกันว่าเด็กและเยาวชนของชาติจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมหรือ ใกล้เคียงกันทั่วทั้งประเทศ ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548)
คำนำ
บทคัดย่อ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 ความนำ
 • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 • คำถามวิจัย
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • ขอบเขตการวิจัย
 • นิยามคำศัพท์
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • ตอนที่ 1 คุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ
 • ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • ตอนที่ 3 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตอนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนา
 • ตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
 • ตอนที่ 6 แนวโน้มของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในอนาคต
 • ตอนที่ 7 กรอบความคิดของการวิจัย
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 • ระยะที่ 1: การวิจัยเชิงปริมาณ
 • ระยะที่ 2: การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสม
บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
 • ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของกลุ่มโรงเรียนที่มีผลการประเมินภายนอกรอบแรกต่ำกว่าเกณฑ์
 • ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนที่มีผลการประเมินภายนอกรอบแรกต่ำกว่าเกณฑ์
 • ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงของผลการประเมินภายนอกต่างกัน
 • ตอนที่ 4 ผลสรุปภาพรวม
บทที่ 5 การช่วยเหลือโรงเรียน ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จ
 • ตอนที่ 1 กระบวนการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตอนที่ 2 ปัจจัยที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการประเมินภายนอก
 • ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาโรงเรียน
 • ตอนที่ 4 ผลการช่วยเหลือโรงเรียนจำแนกตามมาตรฐาน
 • ตอนที่ 5 สรุปภาพรวม
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ
 • สรุปผลการวิจัย
 • อภิปรายผลการวิจัย
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 

Download