นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(Website Policy)             ๑. วัตถุประสงค์
                 เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ผลผลิตขององค์กร และประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรมสำคัญต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่ผู้สนใจทั้งประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเนื่องจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

             ๒. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
                 ๒.๑ ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
                 ๒.๒ เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
                 ๒.๓ ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
                 ๒.๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
                 ๒.๕ เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
                 ๒.๖ การหยุดหรือยกเลิกบริการตามข้อ ๒.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
                 ๒.๗ ในกรณีที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

             ๓. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
                 ๓.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ การลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
                 ๓.๒ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
                 ๓.๓ ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
                 ๓.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
                 ๓.๕ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
                 ๓.๖ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
                 ๓.๗ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

             ๔. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
                 ๔.๑ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว
                 ๔.๒ กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมานั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

             ๕. การปฏิเสธความรับผิด
                 ๕.๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

             ๖. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
                 ๖.๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
                 ๖.๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                 ๖.๓ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

             ๗. กฎหมายที่ใช้บังคับ
                 ๗.๑ การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด