• slider1-bg
  252-image.jpg
 • slider1-bg
  255-image.jpg
 • slider1-bg
  281-image.jpg
 • slider1-bg
  277-image.jpg
 • slider1-bg
  280-image.jpg
 • slider1-bg
  279-image.jpg
 • slider1-bg
  278-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
มีชัย ฤชุพันธ์ ร่วมให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

มีชัย ฤชุพันธ์ ร่วมให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันนี้ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) พร้อมเชิญ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เข้าให้ข้อมูลชี้แจงประเด็นการศึกษาไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ...
46 view อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. ประชุมกรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

สกศ. ประชุมกรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ และ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ...

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา

วันนี้ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานการประชุมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา โดยมีผู้แทน ๕ องค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมส่วนกลาง ชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ...

เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของ สกศ.

เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของ สกศ.

วันนี้ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) พร้อมด้วยนางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณอาคาร ๑, ๒ และอาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว จำนวน ๓๒ ตัว ครอบคลุมอาคารทั้งหมด ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในสำนักงานฯ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนอะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การจ้างพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัย เรื่อง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย ในปี พ.ศ.๒๕๗๓ ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)