• slider1-bg
    252-image.jpg
  • slider1-bg
    255-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
สกศ. แถลงเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ยิ่งใหญ่

สกศ. แถลงเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ยิ่งใหญ่ วันนี้ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ อย่างเป็นทางการ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา” ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู คณาจารย์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี...
482 view อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สกศ. ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๐) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๖๗๙” และกล่าวต้อนรับ คณะครู อาจารย์ นิสิต และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. รับสมัครกรรมการสภาการศึกษา

สกศ. รับสมัครกรรมการสภาการศึกษา

ในระหว่างวันที่ ๑๘ เม.ย. - ๙ พ.ค. ๒๕๖๐...

สกศ. ประชุมเตรียมสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา

สกศ. ประชุมเตรียมสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การเตรียมการสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐” โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการออกแบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดโครงการพัฒนาการการปฏิบัติการของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการถ่ายภาพ ผลิตและตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย และเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียทางอินเทอร์เน็ต ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ...

อ่านเพิมเติ่ม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การประเมินผลการศึกษานานาชาติ

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)