Slide background

กฎหมายการศึกษา

ความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ประกาศผลการตัดสิน

สื่อวีดิทัศน์ในการประกวด
สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบแบบสอบถาม ได้ที่นี่

Slide background

ภารกิจสำคัญและองค์ความรู้

ภารกิจสำคัญและองค์ความรู้
ของสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.)
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
แสดงความคิดเห็น

Slide background

ขอเชิญร่วมพิจารณา

ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ได้ที่นี่

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด

แนะนำลิงก์