• slider1-bg
  252-image.jpg
 • slider1-bg
  292-image.jpg
 • slider1-bg
  303-image.jpg
 • slider1-bg
  300-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
สกศ. ลงพื้นที่ติดตามงานร่วมกับ รมว.ศธ.

สกศ. ลงพื้นที่ติดตามงานร่วมกับ รมว.ศธ. วันนี้ (วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามงานการเชื่อมโยงของรัฐบาลกับการศึกษา...
53 view อ่านเพิมเติ่ม

สกศ.เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการศึกษารองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

สกศ.เดินหน้าพัฒนามาตรฐานการศึกษารองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต

วันนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาคน ตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานการประชุม ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวต้อนรับและนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง “การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา : ข้อคิดจากมุมมองนอกกรอบ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. ...

สกศ. จัดประชุมการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน

สกศ. จัดประชุมการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน

วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอผลการศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

สกศ. ประชุมสัมมนา วิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม

สกศ. ประชุมสัมมนา วิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม

วันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา วิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม "สมรรถนะ" ของเด็ก โดยมี ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน คุณ Valerie Taton ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (Deputy Representative - UNICEF Thailand) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวงเงิน 1,380,000 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท) ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ...

อ่านเพิมเติ่ม

รับสมัครผู้สนใจเป็นลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ...

อ่านเพิมเติ่ม

การดำเนินการจัดงาน มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การจัดเหมาเอกชนบริการรักษาความสะอาด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการวิจับ เรื่อง แนวทาทงการจัดทำมาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)