• slider1-bg
    252-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ” นัด ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ” นัด ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ” ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ...
220 view อ่านเพิมเติ่ม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดตัวหนังสือ ‘๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี’ น้อมสำนึก ๗๐ปี พระอัจฉริยภาพในหลวง ร.๙

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดตัวหนังสือ ‘๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี’ น้อมสำนึก ๗๐ปี พระอัจฉริยภาพในหลวง ร.๙

วันนี้ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล) พร้อมด้วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) แถลงข่าวการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงาน ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. ตลอดจนผู้แทนเครือข่ายการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ อาทิ ศาตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะข้าราชการร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๕๘ ปี

เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะข้าราชการร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๕๘ ปี

วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานพิธีถวายเครื่องสังเวยพระภูมิชัยมงคลและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๕๘ ปี โดยรองเลขาธิการ (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นายชาญ ตันติธรรมถาวร) รวมทั้งอดีตเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์) (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงาน ร่วมพิธีบริเวณด้านหน้าศาลพระภูมิชัยมงคล อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมสนทนาประเด็น

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมสนทนาประเด็น

วันนี้ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ (ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ) ร่วมสนทนาสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ในประเด็น "เดินหน้ายุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่" ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการออกแบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดโครงการพัฒนาการการปฏิบัติการของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการถ่ายภาพ ผลิตและตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย และเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียทางอินเทอร์เน็ต ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ...

อ่านเพิมเติ่ม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ฐานข้อมูลและสารสนเทศ

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)