• slider1-bg
  316-image.php
 • slider1-bg
  292-image.jpg
 • slider1-bg
  315-image.jpg
 • slider1-bg
  310-image.jpg
 • slider1-bg
  311-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
กอปศ. ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปครูและอาจารย์

กอปศ. ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปครูและอาจารย์ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา เรื่อง การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๓ และแผนการดำเนินงานสื่อสารสังคม...
65 view อ่านเพิมเติ่ม

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเข้าร่วมพิธีการงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเข้าร่วมพิธีการงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๑) นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีการงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๒ รูป พร้อมด้วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา ...

ที่ประชุมสภาการศึกษา นัดที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ ตั้งอนุกรรมการ ฯ ๙ คณะ ขับเคลื่อน ๑๐ วาระการศึกษาของชาติ

ที่ประชุมสภาการศึกษา นัดที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ ตั้งอนุกรรมการ ฯ ๙ คณะ ขับเคลื่อน ๑๐ วาระการศึกษาของชาติ

วันนี้ (๑๕ มกราคม ๒๕๖๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) คณะกรรมการสภาการศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) กรรมการและเลขานุการ รวมทั้งผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

กอปศ.เปิดร่างพรบ.การอุดมศึกษา ชี้จะเป็นประเทศ ๔.๐ อุดมศึกษาต้องเป็น ๔.๐ ด้วย

กอปศ.เปิดร่างพรบ.การอุดมศึกษา ชี้จะเป็นประเทศ ๔.๐ อุดมศึกษาต้องเป็น ๔.๐ ด้วย

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่สมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ...

อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท) ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ รูปแบบสารคดีสั้น ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ "บันทึกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย" ...

อ่านเพิมเติ่ม

การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการจดหมายข่าวสภาการศึกษา (OEC Newsletter) ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)