• slider1-bg
  307-image.jpg
 • slider1-bg
  252-image.jpg
 • slider1-bg
  292-image.jpg
 • slider1-bg
  308-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
กอปศ. นัด ๒๒ พิจารณาพรบ.การดุมศึกษา และโรงเรียนนิติบุคคล

กอปศ. นัด ๒๒ พิจารณาพรบ.การดุมศึกษา และโรงเรียนนิติบุคคล วันนี้ (วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมครั้งที่ ๒๒ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...
7 view อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. ประชุมปรึกษาหารือ “การบูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัย” เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเข้มแข็ง

สกศ. ประชุมปรึกษาหารือ “การบูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัย” เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเข้มแข็ง

วันนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การบูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัย โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ประธานคณะอนุกรรมการด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

เลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในต่างแดน

เลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในต่างแดน

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาาคม เวลา ๑๐.๕๒ น. หรือเวลา ๑๕.๕๒ น. ตามเวลาในประเทศไทย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคต ณ วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เป็นประธาน...

 สกศ.เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๘ ของสมาคมประเมินสัมฤทธิผลการศึกษานานาชาติ (The International Association for the Evaluation of Educational Achieveement: IEA)

สกศ.เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๘ ของสมาคมประเมินสัมฤทธิผลการศึกษานานาชาติ (The International Association for the Evaluation of Educational Achieveement: IEA)

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) เลขาธิการสภาการศึกษา ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๘ ของสมาคมประเมินสัมฤทธิผลการศึกษานานาชาติ (The International Association for the Evaluation of Educational Achieveement: IEA) ในการประชุมดังกล่าว คณะผู้แทนไทยได้รับหะงรายงานปบการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ การประกาศผล TIMSS 2015 และให้ข้อเสนอแนะแก่สมาคมฯ ในโครงการประเมินสัมฤทธิผลผู้เรียนที่ประเทศไทย มีแนวโน้มจะเข้าร่วมโครงการ อาทิ ICCS (การประเมินความเป็นพลเมือง) และ ICILS (การประเมินความสามารถควาทสามารด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ณ กรุงบูดาเปสต์...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวงเงิน 1,380,000 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ...

อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท) ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ...

อ่านเพิมเติ่ม

รับสมัครผู้สนใจเป็นลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการเผยแพร่นโยบายการศึกษา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

๗ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)