style4
เปลี่ยนการแสดงผล
ภารกิจ ผู้บริหาร

กอปศ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

กอปศ. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ปรับการจัดสรรงบประมาณพิจารณาความแตกต่างตามความเหมาะสมของพื้นที่

สรุปประเด็นการสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ประเด็น สภาการศึกษามุ่งสานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ

ข่าว สกศ.

โครงการนำร่องการพัฒนากฎหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

สกศ. เสริมความพร้อมข้าราชการ จัดประชุมให้ความรู้ “รู้เท่าทันดิจิทัล ห่างไกลภัยไซเบอร์”

สื่อสิ่งพิมพ์