• slider1-bg
    252-image.jpg
  • slider1-bg
    255-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
สกศ. จัดประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สกศ. จัดประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันนี้ (๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าประชุมอย่าง พร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...
41 view อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. ผนึกกำลังบริติช เคานซิลเดินหน้าลดเหลื่อมล้ำศึกษาไทย

สกศ. ผนึกกำลังบริติช เคานซิลเดินหน้าลดเหลื่อมล้ำศึกษาไทย

วันนี้ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม“สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)” ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” (Inclusive Education in Thailand : Policy to Practice) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา Mr. Summer Xia รองผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย Mr.Malcolm Reeve ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการศึกษาพิเศษและการเรียนรวมสถาบัน Academies Enterprise Trust สหราชอาณาจักร และ Mr. Ady Barrow นักกีฬารักบี้พาราลิมปิก เข้าร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ...

รมว.ศธ. มอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย

รมว.ศธ. มอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “บทบาทและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยของชาติ” พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุมสัมมนาการส่งเสริม   และประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๕ ภาคกลาง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุมสัมมนาการส่งเสริม และประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๕ ภาคกลาง

วันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๕ ภาคกลาง ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ประธานเปิดการประชุม รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้บริหารสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย จำนวน ๒๕๐ คน ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การจัดซื้อครุภัณฑ์ 9 รายการ ด้วยงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ โครงการย่อย : โครงการออกแบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดโครงการพัฒนาการการปฏิบัติการของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการถ่ายภาพ ผลิตและตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย และเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียทางอินเทอร์เน็ต ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ...

อ่านเพิมเติ่ม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ การผลิตสื่อมัลติมีเดียและการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การประเมินผลการศึกษานานาชาติ

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)