• slider1-bg
    292-image.jpg
  • slider1-bg
    310-image.jpg
  • slider1-bg
    311-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ สกศ.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ สกศ. วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) และคณะ ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม MOC อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน ฯ ...
143 view อ่านเพิมเติ่ม

กอปศ.ผนึกกำลัง สกศ. นำร่องอ่างขางโมเดล

กอปศ.ผนึกกำลัง สกศ. นำร่องอ่างขางโมเดล

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา และโครงการแถลงผลงานที่ผ่านมาของ กอปศ....

สกศ.จับมือ สศก.ประชุมพัฒนาความร่วมมือฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

สกศ.จับมือ สศก.ประชุมพัฒนาความร่วมมือฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา นำทีมผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานราชการเพื่อการปฏิรูปองค์การตามหลักธรรมาภิบาล” ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผลการบริหารจัดการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น ๘ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้บริหารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมการประชุม...

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สกศ. ...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

อ่านเพิมเติ่ม

เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่สมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ...

อ่านเพิมเติ่ม

สกศ. จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท) ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ รูปแบบสารคดีสั้น ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ "บันทึกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย" ...

อ่านเพิมเติ่ม

การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการจดหมายข่าวสภาการศึกษา (OEC Newsletter) ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)