• slider1-bg
  252-image.jpg
 • slider1-bg
  255-image.jpg
 • slider1-bg
  280-image.jpg
 • slider1-bg
  279-image.jpg
 • slider1-bg
  278-image.jpg
 • slider1-bg
  277-image.jpg
ภารกิจ เลขาธิการ
เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา

เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา วันนี้ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ประธานการประชุมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา โดยมีผู้แทน ๕ องค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมส่วนกลาง ชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ...
23 view อ่านเพิมเติ่ม

เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของ สกศ.

เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของ สกศ.

วันนี้ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) พร้อมด้วยนางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณอาคาร ๑, ๒ และอาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว จำนวน ๓๒ ตัว ครอบคลุมอาคารทั้งหมด ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในสำนักงานฯ...

สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๐ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

สกศ. เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ให้ความสนใจล้นหลาม

สกศ. เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ให้ความสนใจล้นหลาม

วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธาน เปิดการประชุมแถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐” ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติ” ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสื่อมวลชน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐๐ คน...

ภารกิจ สกศ.

ประเด็นเด่น สกศ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 2,589,600.00 บาท ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างการเช่าสัญญาณวงจรเช่าเชื่อมต่อและบริการระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ...

อ่านเพิมเติ่ม

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ...

อ่านเพิมเติ่ม

จัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนอะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติ ...

อ่านเพิมเติ่ม

การจ้างพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัย เรื่อง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทย ในปี พ.ศ.๒๕๗๓ ...

อ่านเพิมเติ่ม

Knowledge Center

คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)