ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

เป็นการรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏฺรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปีของการประกาศใช้ พระราชการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร


บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

- วิธีดำเนินการ
- ตารางการวิเคราะห์เชิงประเมินผลสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

บทที่ 3 ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ส่วนที่ 1 สาระสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ส่วนที่ 2 สิ่งที่ต้องดำเนินการและผลการดำเนินงาน

ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการผลิตครูและสถาบันผลิตครู
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นที่ 3 มาตรฐานวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพ
ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล

บทที่ 4 สรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

คณะทำงาน

Download