ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

เป็นการรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏฺรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปีของการประกาศใช้ พระราชการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 ระบบการศึกษา

คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

บทที่ 3 ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา

บทที่ 4 สรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

รายชื่อคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 ระบบการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานสรุปผลการติดตาม
การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา หมวด 3 ระบบการศึกษา

คณะผู้ดำเนินการจัดทำรายงาน

Download