ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN :

รายงานฉบับนี้เป็นผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นกรณีศึกษา 4 แห่ง ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรปราการ

คำนำ

คำชี้แจงสำหรับผู้บริหาร

สารบัญ

สารบัญตาราง

บทที่ 1 บทนำ

  • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  • วัตถุประสงค์การวิจัย
  • ขอบเขตการวิจัย
  • วิธีดำเนินการวิจัย
  • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • การสังเคราะห์งานวิจัย
  • การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 3 ผลการสังเคราะห์งานวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์วิธีการวิจัย
ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์เนื้อหา

2.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสถานภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเอกชน

2.2.1 สภาพบริบท
2.2.2 สภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเอกชนจำแนกรายด้าน
2.2.3 ปัญหาการจัดการศึกาาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเอกชน
2.2.4 สภาพและปัญหาการประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐาน
2.2.5 ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรคในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานส่วนกลาง
2.2.6 แนวทาง/มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชน

บทที่ 4 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

  • สรุปผลการวิจัย
  • อภิปรายผลการวิจัย
  • ข้อเสนอแนะ

รายการอ้างอิง

Download