ปีที่พิมพ์ : 2547
ISBN :

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ทุกส่วนในสังคมร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษา

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการศึกษา
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

1. การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้า

ส่วนที่ 1 การติดตามการดำเนินงาน
      1. การปฏิรูปการเรียนรู้
      2. การปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
      3. การปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความก้าวหน้า
      ตารางสรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้า
      1. การปฏิรูปการเรียนรู้ 75
      2. การปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
      3. การปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

บทที่ 4 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

Download