ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

รายงานฉบับนี้เป้นการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย ตาม สาระครอบคลุมผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับการเรียนรู้นอกระบบ

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการศึกษา
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีดำเนินงาน

 • การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

บทที่ 3 ผลการติดตามความก้าวหน้า

1. การจัดการเรียนรู้นอกระบบ

 • หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลผู้เรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียนรู้
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ

  2.การศึกษาตามอัธยาศัย

 • ห้องสมุดประชาชน
 • พิพิธภัณฑ์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 • สื่อเทคโนโลยี

บทที่ 4 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • ข้อเสนอแนะ
 • บรรณานุกรม

Download