ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเพื่อศึกษาวิธีวิทยาการ ตลอดจนเป็นการเสนอกรอบแนวคิดที่ใช้ในการประเมินความสำเร็จของการศึกษา

คำนำ

บทที่ 1 : บทนำ

บทที่ 2 : สังคมแห่งการเรียนรู้

บทที่ 3 : วิธีดำเนินการวิจัย

บทที่ 4 : การจัดการศึกษาเพิ่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทยและต่างประเทศ

บทที่ 5 : การประเมินความสำเร็จของการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

บทที่ 6 : สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

Download