ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการวิจัยประเมินความสำเร็จของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ความเข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่น และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

คำนำ

บทที่ 1 : หลักการและกรอบแนวคิด

บทที่ 2 : การประเมินผลกับการวิจัย

บทที่ 3 : แนวความคิดจากการสัมภาษณ์

บทที่ 4 : การศึกษากับศักยภาพในการแข่งขัน

บทที่ 5 : การศึกษากับการมีงานทำ

บทที่ 6 : การศึกษากับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

บทที่ 7 : สรุปและข้อเสนอแนะ

Download