ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN :

รายงานฉบับนี้ มีีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติ

คำนำ

กิตติกรรมประกาศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • ความสำคัญและที่มาของปัญหา
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • ขอบเขตของการวิจัย
 • กรอบแนวคิดการวิจัย
 • นิยามศัพท์เฉพาะ
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ
 • การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

 • แหล่งข้อมูล/ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • เกณฑ์การประเมิน

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ความก้าวหน้าในการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตอนที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา

บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

 • สรุปผล
 • อภิปราย
 • ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ก รายนามผู้ให้สัมภาษณ
ข รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ค แบบสอบถาม
ง แบบสัมภาษณ์

Download