กิจกรรมที่ 1    การติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 2    การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย แผน มาตรฐาน
         แนวปฏิบัติที่ดี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
         - การศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาส กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
         - การศึกษาการพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) สำหรับการประเมินสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยไทยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล โดยผู้บริหาร/หัวหน้างาน
         - การศึกษาความปลอดภัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
         - การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
         - การศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 3    การพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 4    การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด