Slide background

รับสมัครข้าราชการ

เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

Digital Governance Thailand

(DGT 2023)
"Happiness Creation
#ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล"
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Slide background

คำบันดาลใจ

วันเด็ก 2566

Slide background

คำบันดาลใจ

วันครู 2566

Slide background

การอุดหนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 - 2569

Slide background

OEC ZERO

สกศ. ร่วมใจต้านคอร์รัปชัน

Slide background

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์

คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ประกาศ

Slide background

มาตรการฟื้นฟู

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
อ่านเพิ่มเติม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด

แนะนำลิงก์