ปีที่พิมพ์ : 2557
ISBN : 978-616-270-088-0

เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับและประเภทการศึกษา ทุกสังกัดและทุกจังหวัดทั่วประเทศ และการจัดสนทนากลุ่ม โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายทั้ง 7 ประเด็น ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจหน้าที่ในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศในภาพรวม สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลต่อไป
สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
บทที่ 1 บทนำ
          1.1 หลักการและเหตุผล
          1.2  วัตถุประสงค์
          1.3  ขอบเขตการดำเนินงาน
          1.4  สาระสำคัญของนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 
          1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1.6  แนวทางการติดตามประเมินผล 
 
บทที่ 2  ผลการพัฒนาการศึกษา
          2.1  คุณภาพการศึกษา 
 
          2.2  โอกาสทางการศึกษา  
          2.3  การปฏิรูปครู  
          2.4  การผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  
          2.5  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
          2.6  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
          2.7  การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
บทที่ 3  ผลการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  
          3.1  ผลการสำรวจข้อมูลในภาคแรก ปีการศึกษา 2556  
          3.2  ผลการสำรวจข้อมูลในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556  
บทที่ 4  สรุปผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
เอกสารอ้างอิง  
ภาคผนวก  
คณะผู้ดำเนินการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Download