ปีที่พิมพ์ : 2556
ISBN : 978-616-270-069-9

เอกสารการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เป็นการดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายทั้ง 7 ประเด็น โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารการสังเกตและสัมภาษณ์ในพื้นที่ และการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับและประเภทการศึกษา ทุกสังกัดและทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลต่อไป
สารบัญ
   
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  ผลการพัฒนาการศึกษา  
บทที่ 3  ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  
บทที่ 4  ผลการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  
บทที่ 5  สรุปและข้อเสนอแนะ  
เอกสารอ้างอิง  
ภาคผนวก   
   
   

Download