ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-84

เป็นการสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา : การบริหารและการจัดการศึกษาจำนวน 5 ครั้ง ที่ได้จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อนำเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2547 และระดมความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

คำนำ

ความเป็นมา
การนำเสนอผลการติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาด้านบริหารและการจัดการศึกษา
สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนาระดมความคิด

         ด้านระบบการศึกษา
                  การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา/อนุบาล
                  การจัดการศึกษาภาคบังคับ
                  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  การจัดการอาชีวศึกษา
                  การจัดการศึกษาของเอกชน
                  การจัดการศึกษาของผู้มีความต้องการพิเศษ
                  การมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
                  การเทียบโอนผลการเรียน
         ด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                  กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
                  สถานศึกษา
                  กรรมการสถานศึกษา
                  การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  การจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
                  กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคผนวก

Download