ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-83

นำเสนอผลการประเมินการปฏิรูปการศึกษา โดยหน่วยงานหลัก 3 แห่ง ได้แก่ 1. สรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผล "6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา" สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2. ผลการประเมินการจัดการศึกษาจากการตรวจราชการโดยรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 3. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

คำนำ

คำกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง "6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา"

โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การนำเสนอสรุปภาพรวมการติดตามประเมินผล "6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา"

โดย ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์
ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การนำเสนอผลการประเมินการจัดการศึกษาจากการตรวจราชการ

โดย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

สรุปผลการสัมมนา เรื่อง "6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา"

Download