ปีที่พิมพ์ : 2547
ISBN :

รายงานการติดตามและประเมินผลด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ทุกส่วนในสังคมร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษา

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการศึกษา
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

1. การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การอาชีวศึกษา
3. การอุดมศึกษา
4. การศึกษาตลอดชีวิต
5. สรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

บทที่ 4 สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

1. สรุปและอภิปรายผลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สรุปและอภิปรายผลด้านการอาชีวศึกษา
3. สรุปและอภิปรายผลด้านการอุดมศึกษา
4. สรุปและอภิปรายผลด้านการศึกษาตลอดชีวิต

บรรณานุกรม

Download