ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

รายงานฉบับนี้เป็นผลจากการติดตามความก้าวหน้าในการจัดการแหล่งเรียนรู้ ปี 2549-2550 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำผลการติดตามความก้าวหน้าไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการแหล่งเรียนรู้

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการติดตามและประเมินความก้าวหน้า
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีดำเนินงาน

 • การกำหนดกรอบการติดตามความก้าวหน้า
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตามความก้าวหน้า

บทที่ 3 ผลการติดตามความก้าวหน้า

 • การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
 • การพัฒนาและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้

บทที่ 4 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • ข้อเสนอแนะ
 • บรรณานุกรม

Download