ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :

เอกสารฉบับนี้ เป็นการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศที่สำคัญ และเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
สารบัญ
   

Download