ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

เอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ศึกษากรณีความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษา และเสนอแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สารบัญ
คำนำ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : สรุปผลการวิจัย
บทที่ 3 : แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ 4 : ผลการศึกษากรณีความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

Download