ปีที่พิมพ์ : 2547
ISBN :

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ทุกส่วนในสังคมร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษา

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการศึกษา
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

1. การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา

1. ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค
    1.1 โครงสร้างและระบบบริหารจัดการศึกษา
    1.2 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
    1.3 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
2. ผลการประเมินความก้าวหน้าการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา

บทที่ 4 สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

1. สรุปและอภิปรายผล
2. ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

Download