ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารรายงานการติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา และการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • วิธีดำเนินการศึกษา
 • ขอบเขตการติดตาม
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 วิธีดำเนินการ
บทที่ 3 ผลการติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ส่วนที่ 1 สิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. การดำเนินงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. สภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ส่วนที่ 2 การถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. ผลการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. การสำรวจความต้องการของครูในการถ่ายโอน
บทที่ 4 บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 • บทสรุป
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวกที่ 1
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมิน ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ภาคผนวกที่ 2
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ภาคผนวกที่ 3
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องวิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549

Download