ปีที่พิมพ์ : 2550
ISBN : 974-559-923-9

เป็นเอกสารที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดบริการการศึกษาเชิงพื้นที่โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบการประเมินผลการจีดบริการการศึกษา โดยบูรณาการระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการจัดการศึกษา

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สารบัญ

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

  • การจัดบริการการศึกษาขั้นพี้นฐาน

  • การจัดบริการการอาชีวศึกษา

  • การจัดบริการการอุดมศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะทางการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประมินผลการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

ภาคผนวก

  • แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองระดับจังหวัดของประเทศไทย

สารบัญแผนภาพ

Download