ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 947-559-85

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในภาพรวม และศึกษาปัญหา อุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และยังประเมินครอบคลุมการปฏิรูปการศึกษาเรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบบริหารและการจัดการศึกษา และทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาตามสาระบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 และหมวด 8 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการศึกษา
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

 • การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • กรอบการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ประเด็นการติดตามประเมินผล
 • กรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินการ
 • การตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

 • การปฏิรูประบบการศึกษา
 • การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา
 • การปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

บทที่ 4 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

 • สรุปและอภิปรายผล
 • ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

Download