ปีที่พิมพ์ : 2547
ISBN :

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อนำผลไปประกอบนโยบายและวางแผนการพัฒนา

คำนำ
คำชี้แจง
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

บทที่ 1 บทนำ

 

บทที่ 2 ความเป็นมาและสภาพการดำเนินงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ในประเทศไทย

 

บทที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน

 

บทที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน

 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

Download