ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN :

เอกสารฉบับนี้เป็นนำเสนอความป็นมาของการประเมินผลการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการประเมินในส่วนของลักษณะทั่วไป การบริหารจัดการ ตลอดจนประสิทธิภาพทางเทคนิคในการจัดการศึกษาฯ ซึ่งรายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการนำไปพิจารณาพัฒนานโยบายและกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษามากขึ้น

คำนำ 

ความเป็นมาของการประเมินผล

1. หลักการและเหตุผล                                                                           
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการประเมินผล
4. ข้อจำกัดการประเมินผล
5. กรอบแนวคิดการประเมินผล
6. วิธีดำเนินการ
 

6.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
6.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
6.3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้
6.4  การวิเคราะห์ข้อมูล
6.5  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

ผลการประเมิน

1. ลักษณะทั่วไปและการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1.1  ลักษณะทั่วไป
1.2  การบริหารจัดการ

2. ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2.1  แหล่งเงินทุนและค่าใช้จ่าย
2.2  ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
2.3  การมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.4  การมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการ   จัดจัดการศึกษา
2.5  คุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3.1  การให้ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน
3.2  การจัดทำแผนกลยุทธ์ และการดำเนินการตามแผน
3.3  การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม
3.4  การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
3.5  ความสามารถ และภาวะผู้นำของผู้บริหาร

4. นโยบายและมาตรการรัฐในการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

4.1  นโยบายและมาตรการของรัฐในภาพรวม
4.2  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
4.3  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ภาคผนวก

บรรณานุกรม
 

Download