ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อทราบถึงผลการจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ โดยมุ่งเน้นประเด็นของคนเก่ง ว่ามีเงื่อนไขหรือปัจจัยสำคัญใดที่มีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา

คำนำ

บทที่ 1 : บทนำ

บทที่ 2 : วิธีดำเนินการ

บทที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 : สรุป และ อภิปรายผลการวิเคราะห์

Download