ปีที่พิมพ์ : 2548
ISBN : 974-015-08

การติดตามและประเมินสถานภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินสถานภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยที่เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขาวิชา และการมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 คำถามในการประเมิน
1.4 ขอบเขตการประเมิน
1.5 ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
2.3 การจัดการระดับอุดมศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบัน
2.4 สาระสำคัญของการจัดการอุดมศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
2.5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 กลุ่มเป้าหมาย
3.2 วิธีดำเนินการวิจัย

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์

4.1 นโยบายและการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
4.2 การปรับปรุงหลักสูตรเดิม และการสร้างหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้
4.3 การพัฒนาการเรียนการสอน และการวัดการประเมินผลเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปการเรียนรู้
4.4 การพัฒนาการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน และการสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขาวิชา
4.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.6 ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับอุดม

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 นโยบายและการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
5.2 การปรับปรุงหลักสูตรเดิม และการสร้างหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้
5.3 การพัฒนาการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปการเรียนรู้
5.4 การพัฒนาการวิจัยที่เน้นการเรียนการสอน และการสร้างองค์ความรู้เฉพาะสาขาวิชา
5.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5.6 ปัญหาและอุปสรรต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
5.7 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยและสัมมนา
5.8 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Download