ปีที่พิมพ์ : 2555
ISBN :

เอกสารฉบับนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2558) และข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในปี 2555 ของแต่ละหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษา ปี 2555 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายต่อไป
สารบัญ
   
ส่วนที่ 1  บทนำ  
ส่วนที่ 2  สภาพการจัดการศึกษา  
ส่วนที่ 3  ความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษา  
ส่วนที่ 4  ผลการพัฒนาการศึกษา  
ส่วนที่ 5  ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป  
   
   

Download