ปีที่พิมพ์ : 2548
ISBN : 974-559-75

เนื้อหาสาระของรายงานฉบับนี้ เป็นการสังเคราะห์ผลการประเมินจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของ International Institute for Management Development (IMD) กับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา โดยการสังเคราะห์ผลทั้งในด้านโอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษา และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทนำ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับนานาชาติ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับนานาชาติ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของไทยกับนานาชาติ
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของไทยกับนานาชาติ

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยกับนานาชาติ

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยกับนานาชาติ

การพัฒนาศักยภาพของคนไทย

การยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย
โอกาสทางการศึกษา
คุณภาพทางการศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ประสิทธิภาพภายนอก

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

บทสรุป
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Download