ปีที่พิมพ์ : 2548
ISBN : 974-015-08

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดสัมมนา เรื่อง ผลการประเมินการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในวันที่ 11 มีนาคม 2547 เพื่อระดมความคิดสำหรับการปรับปรุงผลการประเมินให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนกับผู้เรียน เป็นหนังสือ 1 ใน 4 เล่ม

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

บทที่ 4 โครงสร้างและคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 6 สรุปและอธิปรายผล

เอกสารอ้างอิง

Download