ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN :

รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาด้านบริหารจัดการการกระจายอำนาจและความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา

ความนำ

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินการ

ผลการประเมิน

1. การปฏิบัติภารกิจตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
2. ความเข้มแข็งและการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา
3. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา
4. จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่เหมาะสมในจังหวัด
5. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6. คณะอนุกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
7. การส่งเสริมสนับสนุนและข้อเสนอแนะเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษามีความเข้มแข็ง

ภาคผนวก

Download