ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

รายงานฉบับนี้ เป็นการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อทราบสภาพการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ปัญหาอุปสรรค และประเด็นที่ควรเร่งรัดดำเนินงาน

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที 2 วิธีการดำเนินงาน

 • การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล ด้านการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

 • ความสำคัญและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • หน่วยงานที่จัดบริการ/จัดกระบวนการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
  • การจัดการดูแลเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
 • การจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
  • การจัดทำหลักสูตร/แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
  • วิธีการจัดการเรียนรู้
 • คุณภาพของเด็กปฐมวัย

บทที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมิน ปัญหาอุปสรรค และประเด็นที่ควรเร่งรัดดำเนินการ

 • สรุปผลการติดตามและประเมิน
 • ปัญหาอุปสรรค
 • ประเด็นที่ควรเร่งรัดดำเนินการ

บรรณานุกรม

Download