ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-83

การสัมมนาระดมความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะเรื่อง หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลการเรียน ครู รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการปฏิรูปการศึกษา

คำนำ

คำกล่าวรายงานของเลขาธิการสภาการศึกษา
คำกล่าวเปิดการสัมมนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนา
ข้อคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

  • หลักสูตร/กิจกรรมการเรียนการสอน
  • กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  • ครู อาจารย์
  • สื่อการเรียนการสอน

คำกล่าวปิดการสัมมนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ภาคผนวก

Download