ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

รายงานฉบับนี้ มีสาระครอบคลุมผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา ใน 5 ประเด็นหลัก คือ หลักสูตร, การจัดการเรียนการสอน, การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคึ, การประกันคุณภาพการศึกษา, มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1. ความเป็นมา

2. วัตถุประสงค์

3. ขอบเขตการศึกษา

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

1. การกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

4. การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตามและประเมินผล

บทที่ 3 การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

1. หลักสูตร

2. การจัดการเรียนการสอน

3. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

4. การประกันคุณภาพการศึกษา

5. มาตรฐานอาชีพ / มาตรฐานสมรรถนะ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

  • กรอบการประเมิน
  • แบบสอบถาม
  • แบบสัมภาษณ์

คณะผู้จัดทำรายงาน

Download