ปีที่พิมพ์ : 2551
ISBN : 978-974-55

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินสภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการของโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนในโครงการ ปัจจัยที่นำมาสู่ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคการ ผลการดำเนิน และผลผลิตของการดำเนิน

คำนำ

กิตติกรรมประกาศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน

1.3 ขอบข่ายของการดำเนินงาน

บทที่ 2 สารัตถความรู้เกี่ยวกับโครงการ

Download