คำรับรองการฏิบัติราชการประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
            คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
                    
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

            
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     (เลขาธิการสภาการศึกษา - ผู้อำนวยการสำนักฯ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     (เลขาธิการสภาการศึกษา - ผู้อำนวยการสำนักฯ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     (เลขาธิการสภาการศึกษา - ผู้อำนวยการสำนักฯ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปี

 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
        หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

        สรุปผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด