ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :

เอกสารนี้เป็นการนำเสนอรายงานการวิจัย พัฒนาระบบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด โดยจัดหาแม่ข่ายระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการจัดหาสมาชิก บริหารจัดการเครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดตามกรอบตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและภาพรวม ของประเทศ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ
 • วิธีดำเนินการงาน
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • กรอบตัวชี้วัด
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
บทที่ 3 ผลการพัฒนาเครือข่ายและการประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงราย
 • แนวทางการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
 • รูปแบบและองค์ประกอบของเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
 • การบริหารจัดการเครือข่าย
 • ผลการประเมินด้านความครอบคลุม ทั่วถึง และเพียงพอ
บทที่ 4 บทสรุป
 • สรุปผลการวิจัย
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 • คำสั่งเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย
 • ทำเนียบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงราย
 • แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
 • รายชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดเชียงราย

 

Download