รัฐธรรมนูญ

- รัฐธรรมนูญการปกครองชั่วคราว 2475
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 2475
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2489
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) 2490
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2492
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2475 (แก้ไขเพิ่มเติม 2495)
- รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2502
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2511
- รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2515
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2517
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2519
- รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2520
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2521
- รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 2534
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2534
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2549
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

- ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘
- ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
- ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
- ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙

พระราชกฤษฏีกา
ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
         - พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543
ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         - พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549
         - พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ออกตามความในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการศึกษา
         - พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2538
         - พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ (ฉบับที่ 386) พ.ศ.2544
         - พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547
         - พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 422) พ.ศ.2547
         - พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2548
         - พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548 
         - พระราชกฤษฏีออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551
         - พระราชกฤษฏีออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 526) พ.ศ. 2554
ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ
         - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2543
         - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547
         - พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547
         - พระราช กฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
         - พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2549

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด