ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :

เอกสารฉบับนี้ เป็นการนำเสนอโครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : พัฒนาระบบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด” โดยจัดหาแม่ข่ายระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดหาสมาชิก บริหารจัดการเครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ตามกรอบตัวชี้วัดที่กำหนด อันจะทำให้ได้รายงานผลประเมินการจัดการศึกษาระดับจังหวัด
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครปฐม
บทที่ 3 การจัดหาเครือข่าย
บทที่ 4 การประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดนครปฐม ด้านประสิทธิภาพ
บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

Download