รายงานประจำปี

รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยต่อความสามารถ ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 ก้าว 7 ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556
รายละเอียดรายงานประจำปี 2564  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2563  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2562  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2561  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2560  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2559  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2558  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2557  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2556  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2554  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2553  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายละเอียดรายงานประจำปี 2552  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ
รายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ในรอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน
สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด