สกศ. ลุยเวิร์คชอป ITA ประเมินคุณธรรม ยกระดับความโปร่งใสในที่ทำงาน

สกศ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “รูปแบบของหน่วยงานกลางและกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศไทย”

สกศ. ประชุมคณะอนุฯ นโยบายและแผนการศึกษา นัดแรกปี’ ๖๖ ตั้งคณะทำงานศึกษา Quick win พัฒนาแผนการศึกษาชาติ

สกศ. ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านประเมินผลการจัดการศึกษา

(สกศ.) จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เจตจำนงสุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สกศ. โรดโชว์ภาคใต้ แจงข้อมูลจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว คุ้มค่า เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ณ เมืองสงขลา

สกศ. ลุยต่อ ติดตามการจัดทำกฎหมายลำดับรอง สอดรับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่

สกศ.กางแผนยกระดับแข่งขันการศึกษา วางเป้าปี’๗๐ เด็กไทยทัดเทียมนานาชาติ

อนุกรรมการ กกส. เดินหน้าขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและสำนึกสาธารณะ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด