สกศ. เข้มสกัดแพร่เชื้อโควิด-๑๙ วางมาตรการเวิร์กฟอร์มโฮมยึดประกาศ ศธ. เคร่งครัดลดกำลังคน-ลดสัมผัสเชื้อ

พระเกียรติก้องโลกรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยูเนสโกยกย่องปฐมบท

ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบคุณธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

วงเสวนา สกศ. จี้ยึดดัชนีเดียวกัน ก้าวพ้นเขาวงกตคุณภาพการศึกษา ไทย

เลขาธิการสภาการศึกษา ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

สกศ. หนุน “หลักสูตรออนไลน์” สร้างรายได้ ในยุค New normal

ผู้บริหาร สกศ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๙ ปี

คณะอนุ กกส. ลงพื้นที่ติดตามความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อนุฯ กกส. ประชุมอัปเดตแนวทางการเรียนรู้ยุค Digital Transformation เล็งทำข้อเสนอพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด