ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-650-73

นำเสนอเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเอกชน และประเมินนโยบาย มาตรการของรัฐเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา และข้อเสนอแนะและมาตรการเชิงนโยบายของรัฐในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

คำนำ

ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
กรอบการประเมิน
นิยามศัพท์เฉพาะ
วิธีการดำเนินงาน

 • กลุ่มตัวอย่าง
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เครื่องมือ
 • การวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการวิจัยประเมินผล

 1. ประสิทธิผลในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
  1.1 ผลกระทบที่มีต่อความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
  1.2 ผลดีต่อการลดภาระงบประมาณของรัฐ
 2. ประสิทธิภาพในการจัดการอาชีวศึกษา
  2.1 การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
  2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา
 3. คุณภาพของผู้เรียน
  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
 4. นโยบายและมาตรการของรัฐ
  4.1 การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้เรียน
  4.2 การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีแก่สถานศึกษาเอกชน
  4.3 การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาคผนวก

Download