ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-82

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษาโดยสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยเอกสาร การวิจัยประเมินผลเชิงลึก การประชุมและสัมมนาระดมความคิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

คำนำ

1. บทนำ

1.1 ความเป็นมา
1.2 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผล

2. สรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้า

2.1 การปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การปฏิรูประบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2.3 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.4 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2.5 การปฏิรูประบบการศึกษา
2.6 การปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา
2.7 การปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

Download