การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รู้จัก ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

สาระสำคัญ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2562

พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด